Föreståndare brandfarlig vara

Jobbar ni med att hantera brandfarliga och explosiva varor på din arbetsplats? Är din verksamhet tillståndspliktig enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor? Då är tillståndshavaren för verksamheten skyldig att utse en eller flera föreståndare för brandfarlig vara.

Nedan kan du söka och jämföra olika kurser i föreståndare brandfarlig vara från Sveriges bästa utbildningsanordnare. Jämför och boka den kurs i föreståndare brandfarlig vara som passar dig eller er verksamhet bäst. Våra utbildningsarrangörer inom brandskydd & Säkerhet är auktoriserade och professionella aktörer som utför kurser på plats hos er, i kurslokaler eller på distans i hela Sverige.

Skickar...

Låt oss hjälpa dig att hitta rätt utbildning för föreståndare brandfarlig vara

 • Spar tid - vår personal hjälper dig!
 • Fyll i dina uppgifter, gör en förfrågan och få snabbt svar från upp till 5 aktörer
 • Få direktkontakt med utbildningsaktörer på distans, online eller i din stad
 • Jämför och välj den utbildning som passar dig bäst!
 • Din förfrågan är helt gratis!

  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

  Föreståndare för Brandfarlig vara

  Proactive Fire

  Kompetensutveckling
  Företagsanpassat
  Löpande
  Kalmar
  Kalmar län
  Stockholms län
  -

  Föreståndare brandfarliga & explosiva varor

  LAVI Gruppen

  Kompetensutveckling
  Företagsanpassat
  Löpande
  Rikstäckande
  Örebro
  Örebro län
  -

  Föreståndare brandfarlig vara, mindre omfattning

  Anticimex Region Syd

  Kompetensutveckling
  1-3 timmar
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Flera orter (8 st)
  -

  Utbildning av föreståndare brandfarlig vara – Enkel hantering

  P&B Brandkonsult AB

  Kompetensutveckling
  Anpassat
  Företagsanpassat
  Löpande
  Malmö
  Rikstäckande
  Skåne län
  -

  Utbildning av föreståndare brandfarlig vara - Omfattande och/eller komplex hantering

  P&B Brandkonsult AB

  Kompetensutveckling
  Anpassat
  Företagsanpassat
  Löpande
  Malmö
  Rikstäckande
  Skåne län
  -

  Kurs för Föreståndare brandfarliga varor - Borås

  Anticimex Borås

  Kompetensutveckling
  Kurser
  Löpande
  Borås
  Västra Götalands län
  3590 SEK

  Föreståndare brandfarlig vara

  Brandskyddsföreningen Skåne

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Löpande
  Skåne län
  3725 SEK

  Gasföreståndare

  Dekra Industrial AB

  Kompetensutveckling
  1-2 dagar
  Kurser
  Löpande
  Göteborg
  Rikstäckande
  Västra Götalands län
  8900 SEK

  Föreståndare brandfarlig vara utbildning

  En föreståndares uppgift är att förebygga och minimera potentiella risker samt se till att hanteringen av brandfarliga och explosiva varor sker på ett säkert sätt. Detta förutsätter att personen har goda kunskaper om varans karakteristiska egenskaper, anläggning samt rådande lagar och regler. En kurs i föreståndare brandfarlig vara ger dig eller utsedd föreståndare dom rätta förutsättningarna för en trygg och säker arbetsplats.

  Idag erbjuds olika utbildningar baserat på verksamhetens omfattning. Vid stora och komplexa anläggningar med stora mängder brandfarlig vara krävs det att föreståndaren har en djupare kunskap om varornas egenskaper och därmed ett bredare risktänk. Skräddarsydda kurser erbjuds även till föreståndare för verksamheter där mindre mängder brandfarlig vara hanteras men som fortfarande omfattas av tillståndsplikten. En kurs i föreståndare brandfarlig vara ger dig eller utsedd föreståndare dom rätta förutsättningarna för en trygg och säker arbetsplats.

  Föreståndare brandfarlig vara ansvar

  En föreståndare har till uppgift att systematiskt arbeta för att all hantering av brandfarliga och explosiva varor sker säkert och uppfyller gällande lagstiftning. Detta fordrar att föreståndaren har kunskap om varornas enskilda egenskaper, verksamhetsområdet samt vilka krav lagen ställer på hantering av brandfarliga varor. Det är normalt sett föreståndarens ansvar att säkerställa att all personal har den kompetens som krävs för en säker och trygg hantering. Det är dock sällan föreståndarens uppgift att inställa sig vid olyckor, dvs. jouransvar.

  Exempel på ansvarsområden är att:

  • Säkerställa att gällande lag efterföljs
  • Utbilda och fortbilda personal i säker hantering
  • Systematiskt förebyggande av olyckor
  • Säkerställa att nödvändig dokumentation är aktuell och tillgänglig
  • Verka som kontaktperson mot tillstånds- och tillsynsmyndigheter

  Vem prövar tillstånd om brandfarlig vara?

  Ett tillstånd för hantering av brandfarlig vara söks inom den kommun som hanteringen sker. Det är också viktigt att uppgifter om föreståndaren anmäls till tillsynsmyndigheten som normalt sett företräds av räddningstjänsten i kommunen. Syftet med tillståndet är att kommunen skall kunna kontrollera att all hantering av brandfarliga och explosiva varor sker på ett säkert sätt för allmänheten.

  När krävs föreståndare för brandfarlig vara?

  En tillståndspliktig verksamhet som hanterar brandfarlig vara är skyldiga att utse en föreståndare. Det är den juridiska personen för verksamheten dvs. tillståndshavaren som har befogenhet att utse en föreståndare för verksamheten. I de fall en föreståndare inte krävs men verksamheten innefattar heta arbeten eller brandfarliga arbeten kan enskilda kurser genomföras med de anställda som utför dessa arbeten.

  Vem är ansvarig för hantering av brandfarlig vara vid en verksamhet?

  All personal som hanterar brandfarliga eller explosiva varor har ett ansvar att följa det föreskrifter som är uppsatta för arbetsplatsen. Varje enskild arbetare har också ett ansvar att vidta de försiktighetsåtgärder som krävs vid hantering av brandfarliga varor. Vid brott mot dessa aktsamhetskrav kan böter utdelas och vid betydande överträdelser även ge fängelse. Straffansvaret kan utkrävas av enskild individ eller den organisation som ansvarar för hanteringen av varorna. Vid felaktigt handhavande kan verksamheten även förlora sitt tillstånd för brandfarliga varor. En föreståndare ansvar är därför att säkerställa att verksamheten bedrivs enligt de lagar och föreskrifter som finns, men det är allas ansvar att hanteringen sker med aktsamhet.

  Vad är en brandfarlig vara?

  Brandfarlig vara är samlingsordet för brandfarlig gas, brandfarlig vätska samt brandreaktiv vara. All typ av yrkesmässig hantering av dessa varor såsom tillverkning, förvaring och transportering kan fordra ett särskilt tillstånd av tillsynsmyndigheten. Felaktig hantering av dessa varor kan vara förödande och leda till skador på människor, djur och natur.

  Föreståndare brandfarlig vara mindre omfattning

  Hanterar din arbetsplats små mängder brandfarlig vara men som fortfarande kräver tillstånd enligt MSBFS 2013:3? I de fall hanteringen av brandfarlig vara sker i mindre mängder men som fortfarande kräver tillstånd finns skräddarsydda kurser i brandfarliga vara. Kurserna säkerställer att föreståndare för brandfarlig har tillräcklig kunskap och kompetens inom bland annat:

  • Brandfarliga varor
  • Regelverk och lagstiftning
  • Brand och explosionsrisker
  • Föreståndarens roll, uppgifter och ansvar
  • Förvaring och hantering av brandfarlig vara
  • Förebyggande åtgärder
  • Riskanalyser

  MSBFS 2013:3

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beskriver i sina föreskrifter (MSBFS 2013:3) när tillstånd för hantering av brandfarliga gaser och vätskor krävs. I generella drag är det mängden av brandfarlig vara som hanteras som styr behovet av särskilt tillstånd. Beslut om tillstånd måste omprövas då omständigheter kring varuhanteringen förändras inom verksamheten. Det är alltid den juridiska person eller organisationen som hanterar brandfarliga eller explosiva varor som kan godkännas tillstånd.

  Föreståndare brandfarlig vara lön

  En föreståndare jobbar sällan enbart med riskförebyggande insatser på en arbetsplats. Dock innebär normalt sett ett utökat säkerhets- och utbildningsansvar en kompensation i form av ett lönetillägg. Lönetillägget varierar mellan olika arbetsplatser och baseras på uppdragets omfattning och arbetsplatsens storlek.

  Föreståndare brandfarlig vara pris

  En utbildning i föreståndare brandfarlig vara kostar från 3590 SEK men beror på kursens omfattning, plats samt vilka behov kunden har. Beskriv dina behov i formuläret nedan så återkopplar upp till fem av våra auktoriserade utbildare dig med ett offertförslag – helt kostnadsfritt.

  Andra utbildningar inom brandsäkerhet

  Genom att gå en brandskyddskontrollant utbildning får du dom rätta förutsättningarna för att upprätthålla ett systematiskt brandskyddsarbete.

  Gå en brandskyddsutbildning och lär dig hur man ska agera vid en brand. Alla anställda på en arbetsplats bör vara medvetna om riskerna och vilka rutiner som gäller om en brand uppstår.

  Med en SBA utbildning så får du lära dig att systematiskt arbeta för att minska risken för brand på arbetsplatsen. I utbildningen ger dig förutsättningarna för att organisera och dokumentera ett systematiskt brandskyddsarbete.

  Enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) skall alla verksamheter arbeta systematiskt med förebyggandet av brandfara samt utse en brandskyddsansvarig. En brandskyddsansvarig utbildning ger dig eller annan ansvarig person de kunskaper som krävs för att säkra en trygg och säker arbetsplats.

  Läs mer om fler populära utbildningar

  Anläggningsskötarutbildning

  Behöver du eller dina medarbetare gå en anläggningsskötarutbildning? Här kan du hitta och jämföra kvalitetssäkrade anläggningsskötarutbildningar för att få...

  Brandskyddsansvarig utbildning

  Har du nyss blivit tilldelad brandskyddsansvar och söker en brandskyddsansvarig utbildning? Enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) skall...

  Utrymningsledare utbildning

  Söker du en utrymningsledare utbildning för dig själv eller ditt företag? Har du blivit tilldelad utrymningsansvar på din arbetsplats...

  Brandskyddsutbildning

  Gå en brandskyddsutbildning och lär er hur man ska agera vid en brand. Alla anställda på en arbetsplats bör...

  SBA utbildning

  Gå en SBA utbildning! Alla företag behöver ett effektivt systematiskt brandskyddsarbete. En SBA utbildning kan hållas på distans eller...

  Heta arbeten Göteborg

  Boka och gå en kurs inom heta arbeten i Göteborg. Vi har samlat information och kurser om heta arbeten...

  Säkerhetsutbildning

  Gå en säkerhetsutbildning! Vi har samlat de mest attraktiva utbildningarna inom säkerhet. På studier.se kan du hitta utbildningar inom...

  Kurser krisberedskap

  Behöver du eller dina kollegor gå en kurs i krisberedskap? Här har vi samlat Sveriges bästa företag och kurser...

  Brandskyddsutbildning Göteborg

  Genom att gå en brandskyddsutbildning Göteborg får ni kunskap i hur man ska agera om en brand skulle uppstå....

  Brandfarliga Arbeten

  Jobbar du eller din personal på en arbetsplats med risk för brand? I så fall måste ni genomgå en...