Användarvillkor

Du är viktig för oss och din användning av Studier.se driver oss framåt mot vår vision – att samla alla utbildningar på samma ställe. På den här sidan har vi beskrivit våra användarvillkor för dig som användare.

Så fungerar vår tjänst – Studier.se

Studier.se.se ägs och drivs av Studier.se, (org nr; 556873-3470). Bolagets ägare är AcadeMedia, Sveriges största friskolekoncern. Studier.ses tjänst finns på webbplatsen https://studier.se/ och är en webbaserad tjänst som hjälper privatpersoner och företag (”användare”) att hitta skolor och utbildningsföretag som bedriver utbildningar, (”företagen/skolorna”). Vi vill hjälpa dig som Användare att hitta rätt utbildning oavsett nivå eller inriktning. För dig som Användare är det alltid kostnadsfritt att använda Studier.se och man förbinder sig aldrig till att välja något av de företag/skolor man kommer i kontakt med via Studier.se.

När du som Användare skickar en förfrågan/intresseanmälan inkommer den in i Studier.ses CMS-system och databas. Du kommer samtidigt med detta få ett autosvar via e-post om att förfrågan/intresseanmälningen är mottagen. Din förfrågan/intresseanmälan kan granskas av vår personal. Granskningen genomförs för att kunna hjälpa användaren att komma i kontakt med rätt företag/skola och för att erbjudas rätt form av utbildning. I detta steg kan Studier.ses personal även kontakta Användaren via e-post, SMS eller telefon för att ställa kompletterande frågor. Användaren kan även direkt skicka sin förfrågan till företagen/skolorna. När användare gör in en intresseanmälan/förfrågan på Studier.se äger Studier.se rätten att vidarebefordra/matcha denna förfrågan/intresseanmälan till en eller flera matchande företag/skolor som ges möjlighet att besvara denna förfrågan/intresseanmälan med sina aktuella utbildningar.

När företagen/skolorna tagit del av Användarens kontaktuppgifter via e-post eller telefon är det upp till dessa två parter att gå vidare och företaget/skolan ska då återkomma med information. Studier.se uppmanar företagen/skolorna att kontakta användaren inom 2 timmar. När du skickar en intresseanmälan via vår tjänst kommer vi genomföra utskick till dig i form av nyhetsbrev om andra passande utbildningar. Du kan när som helst välja att avsluta detta.

Dina personuppgifter och vår integritetspolicy

Studier.se förvaltar Användarens personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) och annan tillämplig lagstiftning. Användarens kontaktuppgifter används för att Studier.se kunna uppfylla sina avtalsenliga förpliktelser mot denne. Användaren är införstådd med att Studier.se vidareförmedlar Användarens kontaktuppgifter till de företag/skolor som matchar intresset. Studier.se kommer vidare att använda Användarens e-postadress för att administrera utskick av nyhetsbrev och annan information. Användaren har möjlighet ta del av Studier.ses behandling av dennes uppgifter. Sådan begäran kan skickas till info@studier.se. Studier.ses integritetspolicy förklarar närmare hur Studier.se behandlar personuppgifter samt beskriver Användarens rättigheter. Här läser du vår integritetspolicy.

Kontaktuppgifter vid frågor kring hanteringen av personuppgifter:

Villkoren gäller bolaget
Studier.se (Allautbildare Sverige AB)
Org nr; (556873-3470)
Östra Larmgatan 13
411 07 Göteborg

Plattformens anslutna företag/skolor

Studier.se har anslutna företag/skolor som tillhandahåller utbildningar inom ett stort antal segment, indelat i olika kategorier och olika orter i Sverige eller utomlands. Företag/skolor kan antingen betala för att synas med sina utbildningar via Studier.se eller är anslutna via offentliga register. För att hjälpa Användare av Studier.se att hitta ett ansvarsfullt företag/skola ställer vi krav på samtliga företag som vill ansluta sig till tjänsten att de uppfyller lagen gällande GDPR och bedriver en professionell utbildningsverksamhet. Studier.se kan dock inte ge några garantier för utbildningarnas innehåll eller kvalité.

Studier.ses ansvarsfrihet

Studier.se är inte del eller juridisk part i de affärsöverenskommelser som ingås mellan användare och företag. Det innebär att Studier.se inte har något ansvar för eventuella tvister som kan uppstå mellan användare och företag, t.ex. missförstånd i avtal, oenigheter gällande arbetet, skada eller utebliven betalning.

Användaren har ingen rätt att kräva Studier.se på ersättning för ekonomisk eller annan skada, till följd av omständigheter som kan härledas till Studier.se, exempelvis felaktiga uppgifter, bristfälligt utfört arbete eller avstängning från Studier.se.

 

Förfrågningar/intresseanmälningar som skickas via Studier.se

Användare ska nyttja och använda plattformens funktioner på Studier.se på ett professionellt och acceptabelt sätt. Förfrågningar/intresseanmälningar som användare gör i syfte att få utbildningsförslag från anslutna företag/skolor på Studier.se får inte vara illojalt med den verksamhet som Studier.se bedriver. Missbruk av funktionerna på Studier.se är absolut förbjudet, däribland att försöka bryta säkerhetsspärrar, sprida virus eller på olika sätt förstöra för andra användare eller företags/skolors användning av Studier.se.

I de fall Användare av plattformen företar handlingar i syfte att försämra Studier.ses tjänst, förstöra Studier.ses renommé eller missleda Studier.ses företag genom att t.ex. skicka mängder med förfrågningar/intresseanmälningar, skicka förfrågningar/intresseanmälningar i egenskap av företag/skola med syfte att prisjämföra, ta emot offerter, marknadsföringsmaterial för eget företags/skolas tjänst eller skapa flera olika användare och göra förfrågningar/intresseanmälningar utan intresse att anlita ett företag/skola har Studier.se rätt att, förutom att stänga av användaren, erhålla från användaren ett skadestånd motsvarande ett prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller om skadan är större än så, det belopp som skadan beräknas till.

 

Information och uppgifter i text på Studier.se

Studier.se arbetar aktivt för att de uppgifter som företagen/skolorna publicerar på Studier.se är aktuella men kan ej garantera detta. Användare äger inte rätt att ställa ekonomiska krav på Studier.se i de fall det förekommer material på Studier.se som inte är korrekt.

 

Befriande omständigheter

Studier.se är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse om underlåtenheten har sin grund i en s.k. befriande omständighet.

 

Avsluta användning

Studier.se äger rätt att, utan att ange skäl, stänga av användare som bryter mot svensk lag eller som på annat sätt inte uppfyller dessa allmänna villkor. Studier.se äger rätt att radera eller ta bort förfrågan/intresseanmälan om den upplevs som olämpligt.

Studier.se delar ut varning vid felaktig användning av plattformen. Efter varning kan användaren när som stängas av.

 

Villkorsändringar

Studier.se har rätt att ändra dessa allmänna villkor, antingen på egen hand eller om lagar och förordningar kräver detta. Användare uppmanas att kontinuerligt ta del av dessa allmänna villkor.

 

Tillämplig lag – Tvist

Tvister med anledning av dessa användarvillkor ska avgöras i allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans. Svensk lag ska tillämpas.

 

Villkoren gäller bolaget
Studier.se (Allautbildare Sverige AB)
Org nr; (556873-3470)
Östra Larmgatan 13
411 07 Göteborg