Gammelkroppa Skogsskola

Skogsteknikerprogrammet, 120 hp

Utbildningsform

Högskola/Universitet

Längd

2 år

Start

HT 2022

Takt

100%

Pris

CSN-berättigad & kostnadsfri

Ämnesområde

Miljö, Naturkunskap, Naturvetenskap & Miljö

Upplägg

Program

Ort

Filipstad

Omdöme

0/5 baserat på 0 recensioner
Lämna ett omdöme!
Se statistik

Skogsteknikerprogrammet, 2 år, 120 hp

Gammelkroppa skogsskola ligger 1 mil ost om Filipstad i östra Värmland. Vi är en modern högskola som utbildar 25 skogstekniker vart annat år.

Vi är vana att anpassa oss till omvärldens skiftande behov och både stora och små skogsföretag tar hjälp av oss för att fortbilda sin personal. Tack vare denna kontakt med verkligheten kan våra lärare ständigt hålla sig uppdaterade och ge en aktuell undervisning.

Skogsteknikerprogrammet – En modern skogsutbildning

Gammelkroppa Skogsskola & Konferens på allautbildare.se

Medarbetare i framtidens skogsbruk måste ha en bred kompetens. För att kunna sköta skogen på ett ekologiskt riktigt och ekonomiskt sunt sätt krävs goda teoretiska och tillämpbara kunskaper om skog och skogsbruk. Data måste samlas in och analyseras. Som student vid Gammelkroppa Skogsskola har du tillgång till utrustning för skoglig datainsamling och bearbetning. Tillämpad användning av mätutrustning och geografiska informationssystem (GIS) löper som en röd tråd genom hela utbildningen med en naturlig stegrande svårighetsgrad. Undervisningen sker ofta i projektform med hjälp av datorer. Därför ställer vi krav på egen dator. När du lämnar skolan efter fyra terminer kommer dina färdigheter att utnyttja skoglig fältutrustning och GIS vara väl utvecklade.

Vi har en egen studieplan och erbjuder praktiskt inriktad utbildning i nära kontakt med skogsnäringen, använder oss av stor andel experter inom olika områden som gästföreläsare och utbildningen innefattar även nätverksskapande praktik.
Utbildningen fokuserar på följande:

Baskunskaper och personlig utveckling

Utbildningen kräver att alla studenter har vissa grundkunskaper. Matematik, statistik och datorvana är viktigt. Fortlöpande under utbildningen arbetar vi med din förmåga att kommunicera, såväl muntligt som skriftligt.

Skogens ekologiska värden

Skogsbrukaren måste ta hänsyn till skogens alla värden. Ekonomiska värden är viktiga men samhället och marknaden ställer också stora krav på att ta hänsyn till skogens samtliga värden. T.ex. skogsekosystemets egenvärde, rekreation, rent vatten, m.m.
Skogspolitik och ekologi lyfter viktiga ämnen som tas upp under utbildningen. Exempel på detta är,
Målbilder för god miljöhänsynoch Branschgemensam miljöpolicy om körskador på skogsmark.

Skogsproduktion och skogsskötsel

Att behärska avverkning, föryngring och beståndsvård både med tanke på biologi och ekonomi är grunden för hela utbildningen.
Genom teori och praktiska studier i fält av skogsskötsel, skogsekologi, skogsuppskattning, skogsteknik och skogsekonomi ges en helhetsbild. För att skapa denna besöker studenterna både södra och norra Sverige under utbildningen.

Skogsbruksföretaget och dess ekonomi

Det ställs stora krav på att sköta skogsbruksföretagets verksamhet effektivt. Det behövs väl kartlagda produktionsresurser, bra styr- och uppföljningssystem, goda företagsekonomiska och juridiska kunskaper samt ett gott ledarskap. Ämnena företagsekonomi, skogsindelning, skoglig planering, juridik, ledarskap och ekologi ger dig kompetensen.

Examensarbete

Under utbildningen utförs ett individuellt examensarbete om 10 hp där studenterna utnyttjar sina kunskaper för att självständigt analysera, dokumentera och lösa ett problem. Ofta görs examensarbetet i samarbete med något skogsföretag.

Studieresor och exkursioner

Under utbildningen genomförs ett flertal obligatoriska resor och exkursioner runtom i Sverige. Dessa resor bekostar eleverna själva genom att aktivt införskaffa pengar till sin klasskassa via uppdrag åt näringen, försäljning av olika slag samt uppsökande av sponsorer!

Arbetsmarknaden

Det är viktigt för oss på Gammelkroppa att du som studerat här får ett bra jobb. Vårt mål är att alla studenter ska ha ett relevant arbete senast 6 månader efter examen.
Vill du jobba som drivningsledare, virkesinköpare eller planerare vid något skogsbolag? Inspektor vid en skogsägarförening eller skogskonsulent på Skogsstyrelsen? Du kanske har andra mål? Vi hjälper dig att utvecklas och hitta de arbetsområden som passar dig bäst.

Under praktikperioderna kan du knyta värdefulla kontakter med framtida arbetsgivare. Det finns gott om Gammelkroppa alumner yrkesverksamma i hela Sverige och de är goda ambassadörer för Gammelkroppas utbildningskvalitet. Växande planeringsbehov, pensionsavgångar och ett intensivare skogsbruk gör att arbetsmarknaden för skogstekniker är god.

Skogen är en framtidsbransch!

Efter studierna – arbete eller vidare studier

Efter två år på Gammelkroppa har du skogsteknikerexamen. Du kan då söka dig vidare till ett intressant arbete – Vill du jobba som drivningsledare eller virkesinköpare vid något skogsbolag, inspektor vid en skogsägareförening eller skogsvårdskonsulent vid skogsvårdsstyrelsen? Eller varför inte vidare studier på universitet eller högskola?

Ansökning

Till skogsteknikerprogrammet söker du genom att skicka in ett personligt ansökningsbrev. Vi vill också att du bifogar en meritförteckning (CV) där du i kronologisk ordning beskriver vilka utbildningar du gått samt vilka praktikplatser eller anställningar du haft. Bifoga personbevis, gymnasiebetyg, anställningsintyg (även icke skoglig yrkeserfarenhet), ev. värnpliktsbetyg och resultat från högskoleprov (om du gjort detta).

Gammelkroppa skogsskola tillämpar en egen antagningsmodell. Alla behöriga sökande kallas till ett antagningsprov. Antagningsprovet hålls i Gammelkroppa och testar dina kunskaper i svenska och matematik B.

Vill du veta mer?

Skicka en intresseanmälan här på studier.se så får du direkt kontakt med utbildaren!

Gammelkroppa Skogsskola

Välkommen till Gammelkroppa!

Mitt i den Värmländska skogen vid vildmarkssjön Yngens utlopp ligger Gammelkroppa. Sedan urminnes tider har man här framställt järn. Här fanns vattenkraft och skog för framställning av kol till hyttan. Idag bedrivs skoglig utbildning och konferensverksamhet i Gammelkroppa. Vattnet och skogen är fortfarande vår finaste resurs och vårt mål är att förmedla kompetens och väcka nyfikenhet för skogen.

Välkommen till Gammelkroppa skogsskola och konferens – skicka en intresseanmälan här på studier.se för direkt kontakt med utbildaren!

Om Gammelkroppa

Gammelkroppa skogsskola är en privat högskola som drivs i stiftelseform. Det formella namnet är Stiftelsen Värmlands och Örebro läns skogsskola. Stiftare är Region Värmland, Örebro läns landsting och Gammelkroppa Stödförening. Medlemmar i Stödföreningen är 28 skogs- och industriföretag samt ca 150 enskilda medlemmar. Vi är 5 anställda och vår verksamhet bygger i huvudsak på tre verksamhetsdelar:

Skogsteknikerprogrammet

Examenstiteln är skogstekniker och 25 studenter antas vart annat år. Studenterna läser 2 år, 120 högskolepoäng på Gammelkroppa. Gammelkroppa skogsskola har ett gott anseende och studenterna har lätt att få arbete efter utbildningen.

Genom att både bedriva högskoleutbildning i liten skala samt fortbildning inom skogsbranschen får vi flera positiva effekter: En aktuell och bra undervisning kan ges till skogsteknikerna genom att alla lärare arbetar med fortbildning i nära samarbete med skogsföretagen. Studenterna får stora möjligheter att träffa och knyta kontakter med människor i näringen under studietiden. Den relativt lilla studiegruppen samt skolans nära samarbete med skogsföretag gör det mycket lätt att skaffa bra praktikplatser för studenterna samt i viss mån även hjälpa dem att komma ut på arbetsmarknaden.

Fortbildningsverksamheten

Gammelkroppa bedriver fortbildning för tjänstemän, entreprenörer, maskinförare och skogsvårdspersonal inom skogen. Kurser anpassas efter kundernas önskemål och behov. Vi samarbetar med skogsföretagen i allt från att bistå vid målformuleringar till att utveckla och genomföra kompetensutvecklingsprogram. Detta för att utbildningsinsatserna ska bli så optimala som möjligt. Kurser kvalitetssäkras som regel genom att kursen avslutas med ett individuellt test.

Aktiviteter & möte

Gammelkroppa bedriver konferensverksamhet för små och medelstora företag/grupper i syfte är att erbjuda en ändamålsenlig konferensmiljö i en fantastisk bergslagsnatur. På Gammelkroppa finns ett välrenomerat kök, fina konferenslokaler och 40 rum med god hotellstandard.

Historia om Gammelkroppa skogsskola

Gammelkroppa är namnet på en liten bruksort utanför Filipstad. Namnet Gammelkroppa har en dunkel historia, kanske syftar det på den ”gamla malmkroppen”, för malm finns det här i bergslagens västra kant. För att bryta och förädla järnmalm gick det åt stora mängder ved och det är egentligen det som är bakgrunden till att man började utbilda skogvaktare här i trakterna redan 1860. Gammelkroppa skogsskola har legat i Gammelkroppa allt sedan 1906 då det gamla järnbruket lades ned.

Vill du veta mer? Skicka en intresseanmälan så tar arrangörerna kontakt med dig via mail eller telefon inom kort!

Fler utbildningar från Gammelkroppa Skogsskola

Visar 1 till 10 av 10

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

Natur- & kulturmiljövård - Avverkning förnyelse

Gammelkroppa Skogsskola

Kompetensutveckling
1 vecka
Kurser
Löpande
Filipstad
2 600 SEK

Natur- & kulturmiljövård - Avverkning grundkurs

Gammelkroppa Skogsskola

Kompetensutveckling
1 vecka
Kurser
Löpande
Filipstad
6 700 SEK

Naturvärdesbedömning

Gammelkroppa Skogsskola

Kompetensutveckling
1-2 dagar
Kurser
Löpande
Filipstad
Lycksele
5 700 SEK

Planeraren

Gammelkroppa Skogsskola

Kompetensutveckling
1-3 månader
Kurser
Filipstad
51 600 SEK

Skoglig grundkurs

Gammelkroppa Skogsskola

Kompetensutveckling
Öppen utbildning
Löpande
Filipstad
-

Skoglig introduktionskurs

Gammelkroppa Skogsskola

Kompetensutveckling
1 vecka
Kurser
Löpande
Filipstad
20500 SEK

Skogsbilvägar

Gammelkroppa Skogsskola

Miljö & Natur
Öppen utbildning
Löpande
Filipstad
9 400 SEK

Skogsbruksplanläggning

Gammelkroppa Skogsskola

Kompetensutveckling
5 dagar
Kurser
Löpande
Filipstad
10 500 SEK

Skogsgrunden

Gammelkroppa Skogsskola

Kompetensutveckling
Öppen utbildning
Löpande
Filipstad
10 900 SEK

Skyddsdikning och dikesrensning

Gammelkroppa Skogsskola

Kompetensutveckling
2 dagar
Kurser
Löpande
Filipstad
Lycksele
5 700 SEK

Liknande utbildningar

Visar 1 till 10 av 3863

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

Advanced Practice

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
1 år
Kurser
Program
HT 2023
Uppsala
0 SEK

Agronom

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
5-6 år
Program
HT 2022
Flera orter (5 st)
CSN-berättigad & kostnadsfri

Allmän kemi och kemiska energikällor

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Analytisk naturproduktkemi

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Animalieproduktion med tillämpad juridik för de areella näringarna

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Animaliska livsmedel

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Arbetsintegrerade politiska studier, masterprogram

Högskolan Väst

Högskola/Universitet
1 år
Kurser
Program
HT 2023
Trollhättan
0 SEK

Att förstå samhällets miljöstyrning utifrån ett kritiskt konstruktivt förhållningssätt

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Avfallshantering, 7.5 hp

KTH - Kungliga Tekniska högskolan

Högskola/Universitet
1-3 månader
Kurser
VT 2023
Stockholm
Stockholms län
Kostnadsfri

Visa alla 3863 kurserna

Skickar...

Visa ditt intresse

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill veta mer. Gammelkroppa Skogsskola hör av sig inom kort! En intresseanmälan är ingen bokning av kursen och du förbinder det inte till något genom att fylla i formuläret.

  Kontaktuppgifter

  Adress

  Gammelkroppa Skogsskola
  682 92 FILIPSTAD

  Telefon (visa nummer)

  Besök webbplats

  Omdömen

  Kursen saknar omdömen

  Skickar...

  Lämna ett omdöme

  12345 (0/5)

  Lönestatistik

  Låt dig inspireras om vad utbildningen kan leda till för olika yrken och lönenivå. Medianlönen inom alla yrken i Sverige är idag 32 400 kronor. Medianlönen är den mittersta lönen i en utvald grupp utifrån storleksordning lägst till högst. Lönestatistiken är hämtad från SCB.

  Yrke Medianlön
  Specialister inom miljö- och hälsoskydd 38 300 kr

  Fler utbildningar från Gammelkroppa Skogsskola

  Visar 1 till 10 av 10

  Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

  Natur- & kulturmiljövård - Avverkning förnyelse

  Gammelkroppa Skogsskola

  Kompetensutveckling
  1 vecka
  Kurser
  Löpande
  Filipstad
  2 600 SEK

  Natur- & kulturmiljövård - Avverkning grundkurs

  Gammelkroppa Skogsskola

  Kompetensutveckling
  1 vecka
  Kurser
  Löpande
  Filipstad
  6 700 SEK

  Naturvärdesbedömning

  Gammelkroppa Skogsskola

  Kompetensutveckling
  1-2 dagar
  Kurser
  Löpande
  Filipstad
  Lycksele
  5 700 SEK

  Planeraren

  Gammelkroppa Skogsskola

  Kompetensutveckling
  1-3 månader
  Kurser
  Filipstad
  51 600 SEK

  Skoglig grundkurs

  Gammelkroppa Skogsskola

  Kompetensutveckling
  Öppen utbildning
  Löpande
  Filipstad
  -

  Skoglig introduktionskurs

  Gammelkroppa Skogsskola

  Kompetensutveckling
  1 vecka
  Kurser
  Löpande
  Filipstad
  20500 SEK

  Skogsbilvägar

  Gammelkroppa Skogsskola

  Miljö & Natur
  Öppen utbildning
  Löpande
  Filipstad
  9 400 SEK

  Skogsbruksplanläggning

  Gammelkroppa Skogsskola

  Kompetensutveckling
  5 dagar
  Kurser
  Löpande
  Filipstad
  10 500 SEK

  Skogsgrunden

  Gammelkroppa Skogsskola

  Kompetensutveckling
  Öppen utbildning
  Löpande
  Filipstad
  10 900 SEK

  Skyddsdikning och dikesrensning

  Gammelkroppa Skogsskola

  Kompetensutveckling
  2 dagar
  Kurser
  Löpande
  Filipstad
  Lycksele
  5 700 SEK

  Liknande utbildningar

  Visar 1 till 10 av 3863

  Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

  Advanced Practice

  SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

  Högskola/Universitet
  Kurser
  Program
  VT 2023
  Uppsala
  0 SEK

  Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram

  SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

  Högskola/Universitet
  1 år
  Kurser
  Program
  HT 2023
  Uppsala
  0 SEK

  Agronom

  SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

  Högskola/Universitet
  5-6 år
  Program
  HT 2022
  Flera orter (5 st)
  CSN-berättigad & kostnadsfri

  Allmän kemi och kemiska energikällor

  SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

  Högskola/Universitet
  Kurser
  Program
  VT 2023
  Uppsala
  0 SEK

  Analytisk naturproduktkemi

  SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

  Högskola/Universitet
  Kurser
  Program
  VT 2023
  Uppsala
  0 SEK

  Animalieproduktion med tillämpad juridik för de areella näringarna

  SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

  Högskola/Universitet
  Kurser
  Program
  VT 2023
  Uppsala
  0 SEK

  Animaliska livsmedel

  SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

  Högskola/Universitet
  Kurser
  Program
  VT 2023
  Uppsala
  0 SEK

  Arbetsintegrerade politiska studier, masterprogram

  Högskolan Väst

  Högskola/Universitet
  1 år
  Kurser
  Program
  HT 2023
  Trollhättan
  0 SEK

  Att förstå samhällets miljöstyrning utifrån ett kritiskt konstruktivt förhållningssätt

  SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

  Högskola/Universitet
  Kurser
  Program
  VT 2023
  Uppsala
  0 SEK

  Avfallshantering, 7.5 hp

  KTH - Kungliga Tekniska högskolan

  Högskola/Universitet
  1-3 månader
  Kurser
  VT 2023
  Stockholm
  Stockholms län
  Kostnadsfri

  Visa alla 3863 kurserna