Bergströms Utbildningar

Grundläggande psykoterapiutbildning KBT steg 1

Utbildningsform

Kompetensutveckling

Längd

2 år

Start

Löpande

Takt

50%

Pris

126 000 SEK

Ämnesområde

Hälsa, Vård & Omsorg, Psykisk hälsa

Upplägg

Öppen utbildning

Ort

Distans
Malmö
Stockholm

Omdöme

0/5 baserat på 0 recensioner
Lämna ett omdöme!

Kommande starter

Datum Längd Ort Pris
2023-09-15 2 år Göteborg 126 000 SEK
2023-09-22 2 år Stockholm 126 000 SEK
2024-01-21 2 år Malmö 126 000 SEK

Grundutbildning i KBT Steg 1

En ”klassisk” grundutbildning i psykoterapi som man har glädje av i många olika yrken. Numera förväntas att i princip alla som arbetar nära andra människor även har en grundutbildning i kognitiv psykoterapi oavsett annan utbildning. Grundläggande KBT-kunskaper har man glädje av i många olika yrken. Kognitiva förhållningssätt och kognitiva metoder vinner mark överallt.

I Malmö ingår trauma. Möjlighet finns till inriktningarna beroende/missbruk.

I Stockholm finns möjlighet till inriktningarna relationer/anhöriga eller beroende/ missbruk.

Introduktion av ”Tredje vågens”-terapier finns både i Stockholm och Malmö.

Grundutbildning i kognitiv terapi

Snart förväntas all personal som arbetar inom vård, behandling och skola, ja i princip alla som arbetar nära andra människor, ha en grundutbildning i kognitiv terapi oavsett annan utbildning. En sådan utbildning kallades förr ”steg 1-utbildning” och var exklusiv och få personer var före år 2000 grundutbildade i kognitiv psykoterapi. Grundutbildning i kognitiv psykoterapi är som sagt meriterande för många yrken inom bl a psykosocialt arbete, men även hos HR-personer, rehabiliterare, pedagoger m fl ökar intresset.

Bergströms grundläggandeutbildning i psykoterapi är exceptionell och ger eleven mer än många andra liknande utbildningar, bland annat genom att, utöver den generella kognitiva utbildningen, även ge kunskap om mindfulness, trauma, ACT m m.

För den som även vill erhålla diplom som ”Mindfulnessinstruktör” finns möjlighet till det genom en extra litte­raturexamination och extra utbildningsdagar.

Eleven kan även välja till en av två andra inriktningar: missbruk/beroende eller relationer/ anhöriga. Även då krävs ytterligare utbildningsdagar och litteraturredovisningar.

Kursinnehåll:

 • Teoriundervisning, 248 tim
  Kognitiv psykoterapi, KBT
  Anknytningsteori
  Personlighetsstörningar
  Neuropsykologi
  Stress, ångest
  Introduktion ”tredje vågens terapier”
 • Metodikövningar
 • Patienthandledning, 120 tim
 • Diplom Mindfulnessinstruktör erbjuds

Begreppet KBT

Psykoterapibegreppet har varit i påtaglig utveckling de senaste trettio åren. Kognitiv psykoterapi (förkortat KPT, KT) har fokus på hur man behandlar dysfunktionella, ofta omedvetna automatiska negativa tankar och känslor. Kognitiv beteendeterapi (KBT) handlar oftare om att komma tillrätta med mentala eller beteendemässiga störningar.

Numera skiljer man inte KPT och KBT så tydligt åt utan KBT har blivit ett paraplybegrepp för behandlingar som bygger på inlärningspsykologiska teorier, kognitiv teori och beteendeterapi. KBT påverkas även av de traditionella psykodynamiska terapierna och tvärtom. På senare år har även humanistisk teori, anknytningsteori, affektteori, filosofi m m påverkat psykoterapins utveckling.

Det finns föreningar för olika psykoterapeutiska inriktningar, t ex Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (sfKBT), Beteendeterapeutiska föreningen (BTF), Svenska föreningen för relationell psykoterapi (SFRP), Riksföreningen psykoterapicentrum (RPC), Svenska föreningen för familjeterapi (sfft).

Grundläggande utbildning i psykoterapi: KBT Steg 1

Idag finns ingen statlig myndighet eller annan instans som har ett övergripande ansvar för grundläggande psykoterapiutbildning vad gäller granskning, bedömning och tillsyn. Det finns därför inte heller någon samlad förteckning över samtliga grundläggande psykoterapi­utbildningar. De statliga krav som tidigare fanns för steg-1-utbildningar bör dock uppfyllas av grundutbildningarna, vilket innebär ”en sammanhållen utbildning med såväl teoretiskt som praktiskt innehåll. Självklart följer Bergströms dessa krav. Till praktiska moment räknas patient-/klientarbete under handledning samt egenterapi”. Flertalet av grundläggande psykoterapiutbildningar ges i privat regi.

Möjlighet till titeln legitimerad psykoterapeut

Efter Bergströms grundutbildning i psykoterapi väljer en del elever att söka till en påbyggnads­utbildning. Bergströms ger idag inte påbyggnads­utbildning till legitimerad psykoterapeut.

De flesta legitimerade psykoterapeuter är psykologer, socionomer och läkare. Andra människovårdande grundyrken blir allt vanligare.

Varje utbildningsanordnare som ger legitimationsgrundande påbyggnadsutbildning till psykoterapeut fastställer sina respektive behörighetskrav. De har dock alla att följa Socialstyrelsen anvisningar. Socialstyrelsen kontrollerar påbyggnadsutbildningarna (tidigare steg 2) som leder till yrkestiteln psykoterapeut. Det innebär att yrkestiteln psykoterapeut är skyddad i lag och får endast användas av de som har psyko­terapeut­examen.

Den reguljära utbildningsgången till psykoterapeutlegitimation utgörs av:

 • ett människovårdande grundyrke
 • (en orienteringskurs, 50 tim, i psykoterapi)
 • en grundläggande psykoterapiutbildning (t ex Bergströms)
 • minst två års erfarenhet (deltid accepteras) av psykoterapeutiska arbetsuppgifter under handledning av en legitimerad psykoterapeut
 • genomgått egenterapi
 • en treårig påbyggnadsutbildning i psykoterapi på deltid

Innehåll i Bergströms KBT-utbildning

Bergströms utbildning omfattar det som ingår i de flesta KBT-grundutbildningar. Således motsva­rar utbildningen 45 hp och följer:

 • dels de rekommendationer Socialstyrelsen har för grundläggande psykoterapiutbildning,
 • dels de riktlinjer för högre utbildning som beskrivs i den s k Bolognaprocessen och
 • dels följer vi sfKBT:s policydokument för grundutbildning i KBT.

Utbildningen är processinriktad och varje elevens egen process är viktig. Det innebär att vi tar oss tid till gemensamma reflexioner och diskussioner. Metodikövningar läggs in där det är lämpligt.

Vi tar upp psykoterapins grunder och historia men har fokus på modern nutida KBT. Anknyt­ningsteorin kopplad till senare neuropsykologisk forskning är central i kursen, som förklarings­modell till stress, relationsproblem och annan psykopatologi. Vissa delar av den s k tredje vågens beteendeterapi, som mindfulnessbaserad kognitiv terapi och compassionfokuserad terapi presenteras.

Fördjupad kunskap

Möjligheten till diplom som Mindfulnessinstruktör innebär att eleven väljer en tilläggskurs på tre dagar som förbereds med hemuppgifter. Syftet är att lära sig leda meditationer och and­ningsövningar, tillämpa mindfulnessbaserad stressreducering (MBSR) och leda mindfulness­grupper. Tilläggskursen förutsätter att eleven använt mindfulness för egen del tidigare.

Möjlighet finns att något fördjupa kunskaperna om beroende/missbrukgenom fyra dagars ytterligare undervisning och inläsning av ytterligare några PM och böcker. Inriktningen beroende/missbruk ger grunderna för modern multivariat och fördjupad diagnostik avseende SRS (substansrelaterade syndrom), introduktion till Matchningsmodellen och RePro-K-instru­mentet för bedömningssamtal. Därefter har du möjlig­het att, efter de två årens grundläggande utbildning i kognitiv psykoterapi, lägga till ett tredje kompletterande studieår för att bli ’Diplomerad A-terapeut SJI’ (ATU).

I Stockholm finns också möjligheten till fördjupning i ämnen om relationer/anhöriga genom en tilläggskurs på tre dagar. Syftet är att fokusera på problem och terapi för patienter som lever nära svårt sjuka personer, t ex beroendepersoner, men även andra sjukdomar. Efter genomgången kurs kan man lägga till ett tredje kompletterande studieår för att bli ’Diplomerad Anhörigterapeut” med samma kunskap som finns i Bergströms distansutbildning till Anhörigterapeut (AHTU).

Kontakt och mer information

För frågor, anmälan eller mer information, skicka en intresseanmälan. Du får direkt kontakt med utbildningsansvarig som återupptar kontakten via mail eller telefon inom kort.

Bergströms Utbildningar

Utbildningar inom KBT, ATU, AHTU och TBU

Välkommen till Bergströms, vi arbetar kognitivt, beteendeterapeutiskt, existentiellt och tolvstegsinriktat med att:

 • utbilda inom behandling, socialt arbete, företagshälsovård, diakoni, kriminalvård etc
 • ge terapi, behandling och råd till människor med ångest, alkohol- och drogproblem, par- och familjeproblem
 • handleda och coacha ledare och specialister m fl

Bergströms har alltid legat i framtiden med tekniker och metoder. Bland annat avfärdade många på 1980-90 talet tanken att kognitiva tekniker, kognitiv psykoterapi och beteendeterapi kunde vara användbart inom missbruk- och beroendebehandling. Idag ser flertalet det som självklart. För en del patienter är det mycket fungerande. För andra är det helt fel eller inte tillräckligt. Bergströms anser att flera olika perspektiv och variabler på flera områden och flera nivåer måste samverka för att varje patient ska få adekvat hjälp och behandling.

Bergströms har numera huvudkontor på Djurö, Värmdö kommun, i Stockholms skärgård. Utbildningarna ges som vanligt inne i Stockholm, i Malmö och i Göteborg.

Om du letar efter Jellinekinstitutet och har hamnat hos Bergströms så är det riktigt. Vi startade och ledde den ideella stiftelsen Svenska Jellinekinstitutet. Vår verksamhet kallas sedan 2006 Bergströms Kunskapsföretag.

Förändring krävs

De människor som lider av hindren för att leva ett bra liv kan vara svåra att upptäcka, ibland även i vår närmaste omgivning. Samtidigt finns de överallt i vårt samhälle. Det är småbarnsmamman, pensionären, företagsledaren eller bussföraren – normala människor som hamnat i en abnorm livssituation. Ibland inser de inte själva att något behöver ändras och att det är möjligt att ändra utan ännu större lidanden. Runt dessa människor finns deras anhöriga. De är ännu fler och de lider också. Hur har till exempel de fjorton procenten av Sveriges barn det då deras mamma eller pappa missbrukar?! Hur är det att bli vuxen utan det stöd du behövt som barn? Lidandet som människor åsamkar sig själv och sin omgivning är omätbart. Självklart innebär det också enorma kostnader för samhället. Det kan vi tillsammans göra något åt.

Förutom de erbjudna utbildningarna kan vi skräddarsy kortare eller längre kurser och utbildningar. Hör av dig om du vill ha en specialanpassad kurs!

Syfte

 • att bidra till att rädda liv och minska människors lidande
 • att bidra till färre onödiga, för tidiga dödsfall och mindre mänskligt lidande. Verksamheten kännetecknas av bl a hög kvalitet, hög kompetens och lång erfarenhet samt specialistkunnande inom ångest, missbruk och relationer.

Mål

 • att utbilda till kvalificerade, skickliga terapeuter och behandlare
 • att bidra till att patienter och klienter mår bra och utvecklas till kärleksfulla och insiktsfulla medmänniskor

Målgrupper

Målgrupperna är redan yrkesverksamma inom vård och behandling. De som uppskattar utbildningarna mest är socionomer, sjuksköterskor, psykologer, behandlare, pedagoger o likn. Deras utvärderingar visar att de tar till sig nya synsätt och nya tekniker som effektiviserar och resultatinriktar deras arbete tydligare.

Även de som är helt nya i behandlingsbranschen ger lovord till utbildningarna, men i avsaknad av jämförande utbildning visar utvärderingarna att de förmodar att all utbildning har samma stringens och innehåll.

Bergströms motto

”Man ska veta vad man gör innan man gör det – annars vet man inte vad man gjort då man gjort det.”

Det betyder att vi är noga med att analysera behov och problem innan vi föreslår insatser, behandlingar, terapier. Vi håller oss till vetenskap och beprövad erfarenhet samtidigt som vi är öppna för nyheter och kreativa lösninghar samt är måna om att följa resultaten av vårt arbete.

Vare sig du vill börja en ny yrkesbana, hitta relevant fortbildning eller stärka ditt kunnande för personligt läkande och växande är du välkommen att höra av dig!

Bergströms behandlingar

Bergströms utökar sin behandlingsverksamhet. Idag är det några som ingår i nätverket men antalet medlemsföretag ökar. Målet är att utvecklas till ett heltäckande nätverk över hela Sverige.

Kontakt och mer information

För frågor, anmälan eller mer information, skicka en intresseanmälan. Du får direkt kontakt med utbildningsansvarig som återupptar kontakten via mail eller telefon inom kort.

Fler utbildningar från Bergströms Utbildningar

Visar 1 till 3 av 3

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

Dipl A-terapeut (ATU), alkohol- och drogterapeut

Bergströms Utbildningar

Kompetensutveckling
3 år
Öppen utbildning
Löpande
Flera orter (4 st)
111 000 SEK

Dipl Anhörigterapeut (AHTU)

Bergströms Utbildningar

Kompetensutveckling
2 år
Öppen utbildning
Löpande
Distans
Malmö
Stockholm
98 500 SEK

Dipl Tolvstegsbehandlare (TBU)

Bergströms Utbildningar

Kompetensutveckling
2 år
Öppen utbildning
Löpande
Flera orter (4 st)
69 900 SEK

Liknande utbildningar

Visar 1 till 10 av 109

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

Åldras med kognitiv funktionsnedsättning

Lära

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Onlineutbildning
Öppen utbildning
Löpande
Flera orter (4 st)
3 200 SEK

Andningscoach

Axelsons Institute

Kompetensutveckling
Kurser
Löpande
Distans
26500 SEK

Anhörigsamarbete - utmaningar och möjligheter

Lära

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Onlineutbildning
Öppen utbildning
Löpande
Distans
Rikstäckande
950 SEK

AOSP-A

Securitas Sverige AB

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Kundanpassad
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
-

Återfallsprevention

Lära

Kompetensutveckling
3 dagar
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Flera orter (5 st)
7 600 SEK

Autism och Aspergers syndrom inom näringslivet

Lära

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Onlineutbildning
Öppen utbildning
Löpande
Distans
Rikstäckande
-

Axelsons Business för Hälsocoacher

Axelsons Institute

Kompetensutveckling
Kurser
Löpande
Distans
4 995 SEK

Axelsons Business för kroppsterapeuter

Axelsons Institute

Kompetensutveckling
Kurser
Löpande
Distans
4 995 SEK

Axelsons business för Massörer – onlinekurs

Axelsons Institute

Kompetensutveckling
Kurser
Löpande
Distans
4 995 SEK

Axelsons Business för medicinska fotterapeuter

Axelsons Institute

Kompetensutveckling
Kurser
Löpande
Distans
4 995 SEK

Visa alla 109 kurserna

Skickar...

Visa ditt intresse

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad, har frågor eller vill boka. Bergströms Utbildningar hör av sig inom kort! En intresseanmälan är ingen bokning av kursen och du förbinder det inte till något genom att fylla i formuläret.

  Kontaktuppgifter

  Adress

  Bergströms Utbildningar
  Djurö Gårds väg 18
  139 73 Djurhamn

  Telefon (visa nummer)

  Besök webbplats

  Omdömen

  Kursen saknar omdömen

  Skickar...

  Lämna ett omdöme

  12345 (0/5)

  Fler utbildningar från Bergströms Utbildningar

  Visar 1 till 3 av 3

  Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

  Dipl A-terapeut (ATU), alkohol- och drogterapeut

  Bergströms Utbildningar

  Kompetensutveckling
  3 år
  Öppen utbildning
  Löpande
  Flera orter (4 st)
  111 000 SEK

  Dipl Anhörigterapeut (AHTU)

  Bergströms Utbildningar

  Kompetensutveckling
  2 år
  Öppen utbildning
  Löpande
  Distans
  Malmö
  Stockholm
  98 500 SEK

  Dipl Tolvstegsbehandlare (TBU)

  Bergströms Utbildningar

  Kompetensutveckling
  2 år
  Öppen utbildning
  Löpande
  Flera orter (4 st)
  69 900 SEK

  Liknande utbildningar

  Visar 1 till 10 av 109

  Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

  Åldras med kognitiv funktionsnedsättning

  Lära

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Onlineutbildning
  Öppen utbildning
  Löpande
  Flera orter (4 st)
  3 200 SEK

  Andningscoach

  Axelsons Institute

  Kompetensutveckling
  Kurser
  Löpande
  Distans
  26500 SEK

  Anhörigsamarbete - utmaningar och möjligheter

  Lära

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Onlineutbildning
  Öppen utbildning
  Löpande
  Distans
  Rikstäckande
  950 SEK

  AOSP-A

  Securitas Sverige AB

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Kundanpassad
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  -

  Återfallsprevention

  Lära

  Kompetensutveckling
  3 dagar
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Flera orter (5 st)
  7 600 SEK

  Autism och Aspergers syndrom inom näringslivet

  Lära

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Onlineutbildning
  Öppen utbildning
  Löpande
  Distans
  Rikstäckande
  -

  Axelsons Business för Hälsocoacher

  Axelsons Institute

  Kompetensutveckling
  Kurser
  Löpande
  Distans
  4 995 SEK

  Axelsons Business för kroppsterapeuter

  Axelsons Institute

  Kompetensutveckling
  Kurser
  Löpande
  Distans
  4 995 SEK

  Axelsons business för Massörer – onlinekurs

  Axelsons Institute

  Kompetensutveckling
  Kurser
  Löpande
  Distans
  4 995 SEK

  Axelsons Business för medicinska fotterapeuter

  Axelsons Institute

  Kompetensutveckling
  Kurser
  Löpande
  Distans
  4 995 SEK

  Visa alla 109 kurserna