GCK - ett forum som andas kreativitet

Publicerad 1 februari 2020

I ett vackert landeri från sent 1700-tal huserar GCK, Göteborgs Centrum för Kompetensutveckling. Johannebergs Landeri, idag kulturminnesmärkt, ligger i sluttningen på Södra vägen 61 med en majestätisk utsikt över kända stadsmärken såsom Gothia Towers, Liseberg och Korsvägen. För GCK är gott bemötande en viktig grundpelare och det genomsyrar allt de arbetar med.

Göteborgs Centrum för Kompetensutveckling har funnits sedan 1992 och består idag av sju delägare, en administratör samt en ”husfru” som bidrar med sin del i bemötandet genom att se till att det är snyggt, finns gott kaffe samt att det är trivsamt i lokalerna. Alla bidrar med lika stor del i att representera varumärket och det är deras gemensamma värderingar som driver verksamheten framåt.

GCK har gjort det till sin uppgift att bedriva systemiska och narrativa utbildningar riktade mot socialtjänst, behandlingsinstitutioner, skola samt barn- och ungdomspsykiatri. GCK erbjuder också handledning för professionella inom dessa sektorer och för chefer & ledningsgrupper. Dessutom arrangerar GCK workshops av olika karaktär för professionella yrkesutövare. Workshoparna fungerar som ett forum att sprida ytterligare kunskap och inspiration inom de olika verksamhetsområden som GCK vänder sig till. Till sin hjälp har de flera duktiga föreläsare från världens alla hörn, och var och en av föreläsarna representerar viktiga delar ur arbetssättet som GCK står för. Utöver arbetet med att utbilda och inspirera professionella arbetar GCK även med direkthjälp för privatpersoner genom samtalsterapi.

”Tillsammans har vi genererat en verksamhet som vi gläds åt och är lojala med. Det gör att vi klarar av att göra utbildningar och workshopar av större karaktär samt att de som söker samtalsbehandling får snabb återkoppling,” berättar Ulla Hansson, delägare i GCK.

Systemiskt och narrativt förhållningssätt

Synsättet som GCK använder sig av är salutogent, det vill säga ett hälsofrämjande synsätt där fokus ligger på att tillsammans med individen se och benämna resurser och det som är fungerande för individen, snarare än det som inte fungerar. Uppgiften är att i dialog med människor hitta nya, mer hjälpsamma sätt att hantera livssammanhang som upplevs som problematiska. På så sätt skapas nya vägar framåt där framtid, hopp, livsdrömmar och förmågor blir centrala. Utgångspunkten ligger i att alla människor både påverkar och påverkas av de olika sammanhang de befinner sig i. Det är därför viktigt för den professionella att se hur deras egen roll spelar in och påverkar sammanhang för individerna. Där blir bemötandet en otroligt viktig aspekt och den professionella måste kontinuerligt ställa sig frågan hur de vill påverka och vad de vill bidra med.

Utbildningarna som GCK erbjuder har utgångspunkt i ett systemiskt narrativt förhållningssätt. I det systemiska synsättet vill man flytta fokus från att människan agerar utifrån ett inre ”jag” till att mening och ny förståelse skapas i relation till andra människor. Det narrativa perspektivet betyder ”ett berättande perspektiv” och syftar till att berättelser är det som ger våra liv struktur och mening. I de narrativa samtalen flyttas därför fokus från problemberättelserna till berättelser om personens förmågor och livsdrömmar. Det är de här förhållningssätten GCK vill att de professionella ska ta med sig in i sitt arbete när de träffar människor med svåra livssituationer. Målet är att ha meningsfulla samtal för att möta upp de behov som finns i samhället idag.

I dagens samhälle är flyktingfrågan särskilt aktuell och behovet av kunskap om hur man bemöter människor som lidit stora förluster och upplevt svåra trauman är stort. Ulla Hansson berättar att GCK därför kontinuerligt utvecklar nya utbildningskoncept.

Ett levande centrum med internationella influenser

Verksamheten beskrivs på GCKs hemsida som ”ett levande centrum för professionella som vill utvecklas i sitt arbete”. Det är ett centrum där personalen strävar efter att ständigt utvecklas och ligga i framkant. Bland centrets samarbetspartners finns många utländska institut som genom åren inspirerat GCK:s delägare att vidareutbilda sig för att följa med i trender och utvecklingar av den sociala praktiken.

Tack vare samarbetet med personer som Peter Lang från KCC, London och Michael White, grundaren av Dulwich Centre i Australien kan GCK erbjuda ett flertal kända föreläsare till sina olika workshopar, svenska som internationella.

Uppskattade och återkommande gäster är bland annat Scott D. Miller, från USA, som föreläser om vikten av att utveckla ett feedback inspirerat arbetssätt i relation till brukaren och en feedback kultur inom organisationen.

En workshop i Narrativ Praktik hålls av Maggie Carey, från Australien, som låter deltagarnas egna berättelser stå i fokus och använder dessa berättelser som ”case” under utbildningsdagarna, för att på så sätt fördjupa förståelsen för Narrativ praktik.

Återkommande är även Suzan Levy från Philadalphia Childrens Hospital USA. Hon föreläser om Anknytningsbaserad Familjeterapi – ett område som under de senaste åren fått stor betydelse i arbete med tonåringar och deras föräldrar.

Under 2015 bjöd GCK in Bo Hejlskov Elvén, som föreläser om vikten av ett låg-affektivt bemötande för att hantera problemskapande beteende hos barn/ungdom. Det låg-affektiva bemötandet har visat sig särskilt användbart i möten med barn/ungdomar som har särskilda svårigheter.

GCK:s workshopar pågår oftast under två dagar och är öppna för alla som är intresserade. Målet är att stimulera deltagarnas egna tankar och reflektioner kring sitt arbete, att väcka ett intresse för det berörda ämnet samt att inspirera deltagarna till att använda sig av de nya perspektiven i sitt dagliga arbete.

”Vi ser oss som ett dialogiskt relationellt forum för lärande. Ett forum som andas kreativitet!” säger Ulla Hansson. ”Det viktiga är att vi kan inspirera andra till att reflektera över sitt sätt att vara och att bemöta dem de arbetar tillsammans med på ett så bra sätt som möjligt. Relationen/alliansen är den största förändringsaspekten i allt arbete och då måste vi vara närvarande, öppna och nyfikna i varje möte.”

Här kan du läsa mer om GCK. För att ta del av de utbildningar och kurser som GCK erbjuder kan du ta del av deras företagssida här.