Audionomprogrammet på Göteborgs Universitet

Audionomprogrammet är en akademisk yrkesutbildning som efter 3 års fullgjorda studier leder till audionomexamen och utgör grund för yrkeslegitimation, som utfärdas av Socialstyrelsen. Utbildningen omfattar kurser inom medicin, teknik, lingvistik, beteendevetenskap och huvudområdet audiologi. Därutöver ingår andra för audionomprofessionen viktiga moment, såsom likabehandling och normkritik, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling.

Programmets innehåll

Under utbildningens första år introduceras ämnet audiologi och audionomyrket. Studenterna lär sig bl.a. hur människokroppen är uppbyggd och fungerar, med fokus på örat, hörselsystemet och det centrala nervsystemet (allmänmedicin och audiologisk medicin). Vidare studeras i detalj hur ljud fungerar (akustik) och upplevs av människor med och utan hörselskada (psykoakustik) samt mänskligt beteende och utveckling genom livet (utvecklingspsykologi). I slutet av första läsåret studeras olika metoder för att mäta och utreda hörselskador, både genom teori och praktik (audiologisk diagnostik).

Under andra året fokuseras utbildningen på olika aspekter av att uppfatta talljud. Hur ser t.ex. en talsignal ut, hur bearbetas den i hjärnan och hur kan vi höra i bullriga miljöer? (lingvistik, fonetik och perceptions- och kognitionspsykologi). Därefter studeras metoder för att mäta, analysera och bearbeta signaler (signalteori). På vårterminen fördjupas kunskaperna i audiologisk diagnostik och rehabilitering (hörselteknik och pedagogik och counselling). Teori och praktik varvas hela terminen.

Under tredje och sista året fördjupas kunskaperna ytterligare inom diagnostik och rehabilitering och undervisningen innehåller bredare perspektiv på kommunikation (lingvistik II) och förebygande hörselarbete (prevention). Olika patientgrupper studeras utifrån deras perspektiv (t.ex. barnaudiologi) och specifika behov.

Inslag av vetenskaplig teori och metod finns kontinuerligt under utbildningen (11 hp) för att förbereda studenten för ett vetenskapligt förhållningsätt i den kommande yrkesrollen. I slutet av sista året genomförs ett självständigt vetenskapligt examensarbete (kandidatuppsats).

Programöversikt

Utbildningen bedrivs inom huvudområdet audiologi (100 hp), inklusive 15 veckor verksamhetsförlagd utbildning (23 hp). Därutöver läses kurser i:

  • teknik (21 hp)
  • psykologi (15 hp)
  • lingvistik och fonetik (17,5 hp)
  • medicin (15,5 hp)
  • vetenskaplig metod (11 hp)

Undervisningsformer

På audionomprogrammet varierar undervisningsformerna med hänsyn till olika sätt att lära. Teori och praktik varvas, vilket innebär en blandning av föreläsningar, seminarier, praktiska övningar, workshops och självstudier. Studentaktiverande pedagogik är ett viktigt inslag i undervisningen och vissa moment är även nätbaserade.

Lärarna i programmet har kompetens inom en rad olika områden, och kommer både från universitetet, sjukhus och privat verksamhet. Undervisningen sker till stor del på svenska, men engelska inslag förekommer. Kurslitteratur är oftast helt på engelska.

Den verksamhetsförlagda utbildningen (praktik) ges i block om 2-4 veckor spritt över terminerna och sker inom Hörselverksamheten eller andra vårdgivare främst i Västra Götalandsregionen. Redan under den första terminen får studenterna besöka flera arbetsplatser. Programmet har också en utbildningsklinik med patientmottagning där audionomstudenter kan ta emot för att göra både audiologisk diagnostik och hörselrehabilitering. Där pågår även flera intressanta forskningsprojekt.

Internationalisering

Utbildningen är internationellt anpassad och förbereder för arbete i internationella och mångkulturella miljöer. Det finns möjligheter att läsa delar av utbildningen vid någon av de högskolor och universitet som Sahlgrenska akademin samarbetar med över hela världen.

Utbildningar från Audionomprogrammet på Göteborgs Universitet

Visar 1 till 1 av 1

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

Audionomprogrammet

Audionomprogrammet på Göteborgs Universitet

Högskola/Universitet
3 år
Kandidat
HT 2022
Göteborg
Rikstäckande
Västra Götalands län
0 SEK

Kontaktuppgifter

Adress

Audionomprogrammet på Göteborgs Universitet
Medicinaregatan 3
413 90 Göteborg

Telefon (visa nummer)

Besök webbplats

Utbildningar från Audionomprogrammet på Göteborgs Universitet

Visar 1 till 1 av 1

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

Audionomprogrammet

Audionomprogrammet på Göteborgs Universitet

Högskola/Universitet
3 år
Kandidat
HT 2022
Göteborg
Rikstäckande
Västra Götalands län
0 SEK

Kontakt

För att kontakta Audionomprogrammet på Göteborgs Universitet följ anvisning här nedan. Du lämnar då studier.se men är välkommen tillbaka.

Läs mer här!