Kryast i Sverige AB

Grupputveckling

Utbildningsform

Kompetensutveckling

Längd

1 dag, 3-7 timmar

Start

Löpande

Pris

14 500 SEK

Ämnesområde

Team & Grupputveckling

Upplägg

Företagsanpassat

Ort

Kronobergs län

Omdöme

0/5 baserat på 0 recensioner
Lämna ett omdöme!

Utveckla arbetsgruppen

En arbetsgrupp följer samma mönster som en människa, den föds och har en barndom, därefter en tonårstid följt av en vuxenperiod. Utmaningen många arbetsgrupper ställs inför är att de aldrig når vuxenstadiet utan fastnar någonstans på vägen. Studier* har visat att ungefär hälften av alla svenska arbetsgrupper befinner sig i någon av de 2 första faserna. Vidare visar forskning att grupper som befinner sig i någon av de senare faserna både presterar bättre tillsammans samtidigt som stressnivån hos individerna sjunker och välmående ökar!

Fas 1 – Tillhörighet och trygghet

Syftet med det första stadiet i en grupps utveckling är att skapa en känsla av tillhörighet och forma grundläggande interaktionsmönster. Mot slutet av det första stadiet ska medlemmarna vilja tillhöra gruppen och känna sig tillräckligt trygga för att våga fråga och komma med idéer som de tror kan hjälpa gruppen framåt.

Behov

Behoven för en grupp som befinner sig på det första stadiet kan delas in i 3 kategorier:

 • Behov av att utveckla tillhörighet och trygghet (psykologisk trygghet).
 • Medlemmarnas behov av den utsedde ledaren.
 • Behovet av ordning och struktur

Så här tillgodoser vi behoven

 • Djuppresentationer för varandra
 • Målmatrisen som verktyg för klarhet om gruppens syfte, medlemmar och mål.
 • Feedback – mitt starkaste intrycka av dig.
 • Praktiska övningar som säkerställer allas deltagande Ex) ”Affären”.
 • Kolbs lärstilar som verktyg för att skapa förståelse för varandras olikheter.

Fas 2 – Opposition och konflikt

Målen på det andra stadiet i en grupps utveckling är att skapa en gemensam gruppkultur och en effektiv organisationskultur som gruppen kan arbeta utifrån. Gruppkultur refererar till ett antal gemensamma uppfattningar om värden, normer och mål som när de skapats ramar in gruppmedlemmarnas sätt att agera och interagera. Perioden kallas Opposition och konflikt då det ofta uppstår konflikter eller meningsskiljaktigheter när gruppen ska skapa ett VI av många JAG. Konflikterna är också nödvändiga för att skapa ett tillitsfullt klimat där olika åsikter kan komma fram.

Behov

 • Behoven för en grupp som befinner sig på det andra stadiet:
 • Utveckla samsyn på gruppens mål, värderingar och arbetsformer.
 • Undersöka gruppens maktbalans – Vem får bestämma vad?
 • Lära sig hantera konflikter

Så här tillgodoser vi behoven

 • Johari fönster som kommunikationsmodell för arbete med tydlighet och lyhördhet.
 • Verktyg för att hantera konflikter/affekter, ex) ”någon mer”, feedback
 • Normer för att utveckla gruppens dynamik, ex) Skapa spelregler, kommunikationsmönster
 • Värderingsarbete, ex) Värderingsspelet, ”Hyresgästen”.

Fas 3 och 4 – Tillit och struktur och Arbete och produktivitet

Målen på de två sista stadierna i en grupps utveckling är att finjustera gruppens roller, arbetsformer samt bibehålla hög kvalité och sunda relationer. Gruppmedlemmarnas relationer har stärkts tack vare att de tagit sig igenom det andra stadiet vilket ökat tilliten och skapat förutsättningar för ökat uppgiftsfokus i kontrast till frågor som rör status, makt och inflytande.

Behov

Behoven för en grupp som befinner sig på det tredje och fjärde stadiet:

 • Sprida ansvar och arbetsdelning – makt till gruppmedlemmarna.
 • Hantera konflikter effektivt.
 • Konsolidera sunda relationer
 • Bibehålla/utveckla kvalitén på gruppens prestationer.

Så här tillgodoser vi behoven

 • Feedback – Uppgifts fokuserat Jag-budskap
 • Rollarbete, ex) Moving stones
 • Målmatrisen – fokus gruppen i förhållande till sin omvärd.
 • Finkalibrera samarbetsformer ex) Mötestruktur, mötesordförande, mailkommunikation

Utbildningsinformation

Tid

Antal tillfällen beror på behoven men räkna med minst tre halvdagar där vi parallellt genomför handledning med dig som ledare.

Pris

En handledare halvdag (1-9 personer) 14 500 kr
En handledare halvdag (10-20 personer): 17 500 kr
En handledare heldag (1-9 personer) 19 500 kr
En handledare heldag (10-20 personer): 24 500 kr
Ledarhandledning 1 ledare 2900 kr/tillfälle (á ca 2h)
Ledarhandledning 2-4 ledare 3900 kr/ tillfälle (á ca 2h)

Plats

Med fördel neutral plats utanför er normala arbetsplats.

Utvärdering/Uppföljning

Genomförs i samråd med kund

Kontakt och mer information

För frågor, anmälan eller mer information, skicka en intresseanmälan. Du får direkt kontakt med utbildningsansvarig som återupptar kontakten via mail eller telefon inom kort.

Kryast i Sverige AB

Om Kryast i Sverige

De flesta har upplevt känslan av FLOW. Ett tillstånd som uppstår när vi känner djup kontroll, är helt uppslukade av det vi gör och klarar av de utmaningar vi ställs inför. I FLOW är vi produktiva och välmående, något som går hand i hand med vår övertygelse om att lönsamhet kommer ur det friska. För varje dag som individen, gruppen och organisationen är i den känslan så skapas också förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.

Nycklar till friska företag

2009 presenterade Prevent en stor forskningsstudie – ”Nycklar till friska företag” som sedan kom att ligga till grund för den nya arbetsföreskriften ”Organisatorisk och social arbetsmiljö”, som började gälla 31 mars 2016.

Föreskrifterna är anpassade till dagens arbetsliv och förtydligar vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet som alla arbetsgivare har ansvar att bedriva (AFS 2015:4).

En av de viktigaste utgångspunkterna i arbetsföreskriften är riktningen mot ett mer främjande arbetsmiljöarbete som utgår från det friska och som bidrar till att utveckla hälsa.

Lönsamhet genom det friska som leder till framgång

På Kryast tror vi att lönsamhet kommer ur det friska och att detta leder till framgångsrika arbetsplatser, vilket går väl ihop med det som Prevents forskningsstudie visar på. Till grund för forskningsstudien låg resultatet av projektet ”Hälsa och Framtid” som genomfördes av Karolinska institutet. Projektet har kunnat visa att det finns en röd tråd i friska företag. Friska företag utmärks bland annat av ett gott ledarskap och av att erbjuda människor mening i arbetet. Det går också väl hand i hand med Kryast vision:

“Människor upplever sig själva, sina medmänniskor och sina arbetsplatser som en källa till inspiration och utvecklas i riktning mot sin fulla potential.”

Vad får människor att må bra och att trivas på jobbet?

Projektet Hälsa och Framtid har följt arbetsplatser som har låg sjukfrånvaro och granskat deras arbetssätt. Resultatet visade sig i flera olika framgångsfaktorer som sammanfattas i fyra olika områden – nycklar till friska företag och organisationer. Vi har valt att kalla dessa Ledarskap, Delaktighet, Kommunikation samt Hälsa och sjukfrånvaro.

Fyra nycklar

1. Ledarskap

En stor framgångsfaktor för organisationer är när ledare ser att lönsamheten kommer ur det friska. Ett coachande förhållningssätt och förtroendeingivande ledarskap ökar tilliten och engagemanget hos medarbetarna samtidigt som det minskar stress och oro. I ett stödjande ledarskap ser chefen både produktionsmål och hur individen och gruppen fungerar.

2. Delaktighet

Flera studier visar att delaktighet ökar både meningsfullhet och engagemang på arbetsplatsen. Delaktighet innebär att medarbetaren upplever att den har ett handlingsutrymme och att det finns ett förtroende från chefen och organisationen. Medarbetare som känner sig delaktiga har också bättre kontroll över sin arbetssituation och därmed bättre förmåga att hantera de krav som ställs.

3. Kommunikation

I friska organisationer har medarbetarna god kunskap och kännedom om hela verksamheten och det är ”högt i tak”. Värdegrunden hålls levande i praktiken och bidrar till trygghet och mening för alla i organisationen. I verksamheter med god kommunikation finns en levande feedbackkultur och där har medarbetarna lätt för att göra sig hörda.

4. Hälsa och sjukfrånvaro

Det handlar om synen på hälsa och sjukfrånvaro. Vikten av att sätta in tidiga förebyggande åtgärder, samtidigt identifiera arbetsplatsens friskfaktorer och få struktur på de främjande insatserna – de som gör att medarbetarna trivs och mår bra på jobbet. Hälsoarbetet är ett gemensamt ansvar hos arbetsgivare och medarbetare, där chefen och organisationen kan skapa förutsättningar för att individen ska kunna, vilja och orka ta ansvar för sin hälsa.

Mer information och kontakt

För frågor, anmälan eller mer information – läs mer på respektive utbildning eller skicka en intresseanmälan. Du får genom en intresseanmälan direkt kontakt med utbildningsansvarig som återupptar kontakten via mail eller telefon inom kort.

Fler utbildningar från Kryast i Sverige AB

Visar 1 till 8 av 8

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

Förändringsarbete

Kryast i Sverige AB

Kompetensutveckling
3-7 timmar
Företagsanpassat
Löpande
Kronobergs län
17 500 SEK

Hållbart ledarskap

Kryast i Sverige AB

Kompetensutveckling
2 dagar
Företagsanpassat
Löpande
Kronobergs län
39 500 SEK

Ledarskapsutbildning

Kryast i Sverige AB

Kompetensutveckling
Anpassat
Företagsanpassat
Löpande
Kronobergs län
9 500 SEK

Ledningsgruppsutveckling

Kryast i Sverige AB

Kompetensutveckling
3 dagar
Företagsanpassat
Löpande
Kronobergs län
73 500 SEK

Mentorskap

Kryast i Sverige AB

Kompetensutveckling
Anpassat
Företagsanpassat
Löpande
Kronobergs län
1300 SEK

Psykologisk Trygghet

Kryast i Sverige AB

Kompetensutveckling
3-7 timmar
Företagsanpassat
Löpande
Kronobergs län
14 500 SEK

Teamutbildning

Kryast i Sverige AB

Kompetensutveckling
3-7 timmar
Företagsanpassat
Löpande
Kronobergs län
14 500 SEK

Värdegrundsarbete

Kryast i Sverige AB

Kompetensutveckling
1 dag
3-7 timmar
Företagsanpassat
Löpande
Kronobergs län
17 500 SEK

Liknande utbildningar

Visar 1 till 10 av 39

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

Agilt ledarskap

ProAgile

Kompetensutveckling
2 dagar
Öppen utbildning
Flera orter (5 st)
17 900 SEK

Approval testing

ProAgile

Kompetensutveckling
4 dagar
Öppen utbildning
Flera orter (5 st)
14 950 SEK

Effektiv teamutveckling

Learning Leader

Kompetensutveckling
Löpande
Flera orter (6 st)
3600 SEK

Emotional Intelligence - EQ-i 2.0 certifiering

Kandidata

Kompetensutveckling
2 dagar
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Se datum på vår hemsida
Distans
Rikstäckande
Stockholm
26 200 SEK

Facilitering för Agila Ledare

ProAgile

Kompetensutveckling
2 dagar
Öppen utbildning
Flera orter (5 st)
14 950 SEK

Föreläsningar inom ledarskap

Kompetensutveckling
Öppen utbildning
Löpande
Göteborg
Stockholm
-

Gemensam Agil Grund

ProAgile

Kompetensutveckling
2 dagar
Öppen utbildning
Flera orter (5 st)
14 950 SEK

Grupputveckling

MikS LedarCoaching

Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Löpande
Stockholms län
-

Grupputveckling

Sqarp AB

Kompetensutveckling
Öppen utbildning
Löpande
Göteborg
-

Höjd effektivitet genom bättre gruppdynamik

Kompetensutveckling
Anpassat
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Flera orter (4 st)
-

Visa alla 39 kurserna

Skickar...

Visa ditt intresse

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad, har frågor eller vill boka. Kryast i Sverige AB hör av sig inom kort! En intresseanmälan är ingen bokning av kursen och du förbinder det inte till något genom att fylla i formuläret.

  Kontaktuppgifter

  Adress

  Kryast i Sverige AB
  Framtidsvägen 12
  351 96 Växjö

  Telefon (visa nummer)

  Besök webbplats

  Omdömen

  Kursen saknar omdömen

  Skickar...

  Lämna ett omdöme

  12345 (0/5)

  Fler utbildningar från Kryast i Sverige AB

  Visar 1 till 8 av 8

  Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

  Förändringsarbete

  Kryast i Sverige AB

  Kompetensutveckling
  3-7 timmar
  Företagsanpassat
  Löpande
  Kronobergs län
  17 500 SEK

  Hållbart ledarskap

  Kryast i Sverige AB

  Kompetensutveckling
  2 dagar
  Företagsanpassat
  Löpande
  Kronobergs län
  39 500 SEK

  Ledarskapsutbildning

  Kryast i Sverige AB

  Kompetensutveckling
  Anpassat
  Företagsanpassat
  Löpande
  Kronobergs län
  9 500 SEK

  Ledningsgruppsutveckling

  Kryast i Sverige AB

  Kompetensutveckling
  3 dagar
  Företagsanpassat
  Löpande
  Kronobergs län
  73 500 SEK

  Mentorskap

  Kryast i Sverige AB

  Kompetensutveckling
  Anpassat
  Företagsanpassat
  Löpande
  Kronobergs län
  1300 SEK

  Psykologisk Trygghet

  Kryast i Sverige AB

  Kompetensutveckling
  3-7 timmar
  Företagsanpassat
  Löpande
  Kronobergs län
  14 500 SEK

  Teamutbildning

  Kryast i Sverige AB

  Kompetensutveckling
  3-7 timmar
  Företagsanpassat
  Löpande
  Kronobergs län
  14 500 SEK

  Värdegrundsarbete

  Kryast i Sverige AB

  Kompetensutveckling
  1 dag
  3-7 timmar
  Företagsanpassat
  Löpande
  Kronobergs län
  17 500 SEK

  Liknande utbildningar

  Visar 1 till 10 av 39

  Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

  Agilt ledarskap

  ProAgile

  Kompetensutveckling
  2 dagar
  Öppen utbildning
  Flera orter (5 st)
  17 900 SEK

  Approval testing

  ProAgile

  Kompetensutveckling
  4 dagar
  Öppen utbildning
  Flera orter (5 st)
  14 950 SEK

  Effektiv teamutveckling

  Learning Leader

  Kompetensutveckling
  Löpande
  Flera orter (6 st)
  3600 SEK

  Emotional Intelligence - EQ-i 2.0 certifiering

  Kandidata

  Kompetensutveckling
  2 dagar
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Se datum på vår hemsida
  Distans
  Rikstäckande
  Stockholm
  26 200 SEK

  Facilitering för Agila Ledare

  ProAgile

  Kompetensutveckling
  2 dagar
  Öppen utbildning
  Flera orter (5 st)
  14 950 SEK

  Föreläsningar inom ledarskap

  Kompetensutveckling
  Öppen utbildning
  Löpande
  Göteborg
  Stockholm
  -

  Gemensam Agil Grund

  ProAgile

  Kompetensutveckling
  2 dagar
  Öppen utbildning
  Flera orter (5 st)
  14 950 SEK

  Grupputveckling

  MikS LedarCoaching

  Kompetensutveckling
  Företagsanpassat
  Löpande
  Stockholms län
  -

  Grupputveckling

  Sqarp AB

  Kompetensutveckling
  Öppen utbildning
  Löpande
  Göteborg
  -

  Höjd effektivitet genom bättre gruppdynamik

  Kompetensutveckling
  Anpassat
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Flera orter (4 st)
  -

  Visa alla 39 kurserna